top of page

Video om prisen

Om prisen

Statutter
Prisen er en internasjonal pris opprettet av Industri Energi. Den deles ut årlig av «Komiteen for Arthur Svenssons Internasjonale Pris for Faglige Rettigheter» etter retningslinjer fastsatt i følgende statutter. Statuttene kan endres av Landsstyret i IE&FLT med 2/3 flertall.

Beløp
Prisen er på NOK 500.000. Halvparten går direkte til prisvinner og et tilsvarende beløp settes av til oppfølgingsarbeid knyttet til prisvinneren eller nærliggende prosjekter. Pengene tas fra forbundets internasjonale solidaritetsfond. Beløpet kan justeres av Forbundsstyret i forbindelse med behandling av forbundets budsjett.

Formål
Hovedformålet er å fremme arbeidet for å styrke fagforeningsarbeid og faglige rettigheter internasjonalt.

Hvem kan få prisen?
Prisen tildeles en person eller organisasjon som i særlig grad har virket for å fremme faglige rettigheter og/eller styrke fagorganisering i verden.

Se også oversikten over tidligere vinnere

Hvem kan foreslå kandidater? 
Følgende kan fremme forslag om kandidater til prisen:

  • Tillitsvalgte og ansatte i norske fagforbund

  • Tillitsvalgte og ansatte i fagforbund i verden forøvrig tilknyttet hovedorganisasjoner som er tilsluttet International Trade Union Congress (ITUC) eller som er tilsluttet en av de globale fagorganisasjonene (Global Unions)

  • Personer som har fått prisen tidligere

  • Styremedlemmer i organisasjoner som har fått prisen tidligere

Priskomiteen
Komiteen er bredt sammensatt av 7 personer fra norsk fagbevegelse og blir oppnevnt av Landsstyret i IE&FLT for fire år om gangen. 

Se hvem som sitter i komiteen.

IE&FLTs forbundsstyre har fullmakt til å vedta supplering hvis nødvendig.


Sekretariatet ligger i IE&FLT.

Prisutdeling
Prisen deles ut på eget arrangement i midten av juni hvert år.

Om Arthur Svensson

Prisen er oppkalt etter Arthur Svensson (1930-2008).

Arthur Svensson var en av norsk fagbevegelses mest markante tillitsvalgte og har satt dype spor i norsk samfunnsliv ved å skape bedre vilkår for arbeidsfolk i både inn- og utland.

Arthur Svensson involverte seg sterkt på den internasjonale arenaen. Arthur – eller «Professor Arthur» som han ble kalt av Fathi Arafat, broren til Yassir Arafat – ble derfor et begrep som strekker seg langt utover fagbevegelsens rekker.

Arthur Svensson kom fra fattige kår. Han ble først organisert i Kjemisk Forbund i 1955 som boltetrekker ved aluminiumsverket på Sunndalsøra. Arthur utmerket seg med tydelige meninger og fast opptreden, og fikk raskt en rekke andre verv. Han var leder av Kjemisk Forbund i 17 år og medlem av LOs sekretariat.

bottom of page